Szanse upadku reżimu IIIRP/Polin – wojna Zachodu z Rosją

Daj Boże...modlitwa w intencji Suwerennej Polski
Wojna na Ukrainie jest szansą państw słowiańskich na likwidację żydowskich reżimów i zrzucenie jarzma żydowsko-anglosaskiego kolonializmu.

Prezydent W.Putin powiedział kiedyś, że rozpad – upadek ZSRR był największą tragedią końca XX wieku. Jest to niestety prawda. Stwierdzenie to winno jednak uwzględnić cały kontekst historyczny – należałoby więc sformułować je następująco: rozpad – upadek ZSRR oraz całego bloku państw socjalistycznych, tzw. bloku wschodniego,  był największą tragedią końca XX wieku.

Ludność naszych, w większości słowiańskich, państw nie była świadoma rzeczywistego znaczenia tego rozpadu i upadku – i nie jest świadoma do dzisiaj -, i nową rzeczywistość po 1990r. często przyjmowała z aprobatą. Nawet gdy dość szybko część z nas zaczynała orientować się, że „nowe” wcale nie jest takie jak obiecywano, że jest gorsze od „starego”, że zamiast rozwoju mamy regres w każdej dziedzinie, że pojawiły się dziedziczna bieda, bezrobocie, upadek kultury, brak perspektyw nie na bogate, ale na godne życie, a teraz pojawiło się jeszcze zagrożenie wojną prowokowaną przez Zachód – niestety, było już za późno na opór. Żydowskie V kolumny (i ich zachodni, syjonistyczni sponsorzy, spec. służby oraz żydo-katolicki Kościół), które w większości naszych państw stały za ich upadkiem i potem za transformacją z socjalizmu w żydowski kapitalizm i w takąż samą demokrację, bardzo szybko okopały się na swoich nowych pozycjach – na pozycjach władców – przejmując administrację publiczną i aparat ucisku.

„Dziękując Bogu za Reagana” – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/03/04/zydzi-syjonisci-wdzieczni-bogu/

Reagan przypomniał o pomocy, jaką Polacy otrzymywali od Ameryki w czasie jego prezydentury. Mówił o milionach dolarów, które za pośrednictwem siatki wywiadu Mosadu zostały przekazane – umownie rzecz ujmując – opozycji demokratycznej w Polsce. (Nasz Dziennik 5-6.02.2011r.)

W nowym systemie żydowska V kolumna stała się nową liberalną demokracją, przeszczepiającą na niedawny socjalistyczny grunt zasady „niewidzialnej ręki” „wolnego rynku”. W garniturach władzy liberalni demokraci czuli się swojsko, w końcu to ich ojcowie do 1956r. budowali nam demokrację socjalistyczną. W pewnym sensie niewiele się zmieniło, ponieważ ta sama, wyjątkowa, nacja nadal buduje nam demokrację tyle, że już z innym przymiotnikiem.

Kwiat ekonomii IIIRP/Polin ( Aleksander Smolar – drugi z prawej -, z Andrzejem Koźmińskim, Jerzym Osiatyńskim i Jerzym Hausnerem podczas X Kongresu Ekonomistów Polskich w Warszawie, 2019r.)

Rozpad i upadek ZSRR i bloku państw socjalistycznych miały także przykre konsekwencje dla wielu państw Azji, Afryki, Ameryki Południowej i państw Bliskiego Wschodu i nie tylko z powodu utraty politycznego protektora, czy handlowego partnera, ale przede wszystkim dlatego, że zetknęły się natychmiast z brutalnym, niepohamowanym ekspansjonizmem żydowsko-anglosaskiego imperializmu, a niejednokrotnie z jego militarną agresją (m.in. słowiańska Jugosławia bombardowana przez NATO). Upadek ZSRR i bloku państw socjalistycznych odcisnął swoje niekorzystne piętno także na warunkach socjalnych ludzi pracy na Zachodzie – żydowski kapitalizm przestał inwestować w pracę – w ludzi, mógł oszczędzać „swoje” kapitały, nie miał bowiem już konkurenta, wszędzie zapanował żydowski kapitalizm wedle kanonu z Wall Street i z londyńskiego City – kanonu niemal z dickensowskich powieści, czy filmów Kena Loacha.

Rozbrojeniowe propozycje ZSRR, PRL i Rosji

ZSRR godząc się na demontaż bloku wschodniego oraz obronnego Układu Warszawskiego otrzymał od USA zapewnienie, że obszar państw UW będzie strefą wolną od bloków militarnych. Bardzo szybko okazało się, że Zachód nie jest wiarygodnym partnerem politycznym, a jakiekolwiek porozumienia i układy z Zachodem nie przedstawiają żadnej wartości. Z Zachodem należy rozmawiać wyłącznie z pozycji siły – tę lekcję ZSRR, Rosja, przerabiały już wcześniej. Także i my, Polacy mamy tu podobne doświadczenia tyle, że tej historii nikt nas nie uczy, nie przypomina jej. (Tu warto wiedzieć i zapamiętać, że instytucja żydo-katolickiego Kościoła była i jest także elementem polityki Zachodu, polityki zawsze wrogiej Słowianom – granice na Odrze i Nysie Łużyckiej Kościół uznał dopiero w 1972r.!) Zaledwie dziewięć lat po demontażu bloku wschodniego i UW w 1999r. Czechy, Polska, Węgry, zostały włączone do NATO.

Od 1945r. ZSRR, a po 1990r. Rosja, wielokrotnie przedstawiały Zachodowi – USA propozycje rozbrojeniowe. Również PRL miała w tym swój udział w 1957r. w postaci „Planu Rapackiego” przedstawionego na forum ONZ projektu stopniowego rozbrojenia konwencjonalnego i utworzenia w Europie strefy bezatomowej. Wszystkie te propozycje były zawsze przez Zachód – przez „Zachód troszczący się o pokój i prawa człowieka” – odrzucane. Owszem, również USA zgłaszały podobne projekty, które zakładały ograniczenie zbrojeń, ale jednak zawsze z zachowaniem przewagi USA nad ZSRR i UW (?). Nie mogły zatem uzyskać aprobaty ZSRR i bloku wschodniego. – A czy władze żydowskiego reżimu IIIRP/Polin mogą pochwalić się jakąś propozycją ograniczenia zbrojeń w Europie? No, tak, Rosja winna się rozbroić i poddać USA – wtedy zapanuje pokój i dobrobyt – nie tylko na Ukrainie.

Oczywiście USA zadbały o likwidację przemysłu zbrojeniowego i o demontaż armii w państwach byłego bloku wschodniego wprowadzając tzw. proces uzawodowienia armii. Armie te nie przedstawiają dzisiaj żadnej wartości bojowej, niektóre tylko jednostki wojska są przystosowane do wspomagania agresji USA w tzw. misjach pokojowych. Chodziło bowiem o to, żeby armia była pod całkowitą kontrola reżimu i na tyle słaba, żeby nie mogła stanowić czynnika gwarantującego utrzymanie władzy po ewentualnym obaleniu żydowskich reżimów. Zresztą armie wszystkich państw UE (pewien wyjątek stanowi Francja, ale i jej arsenał jądrowy jest pod kontrola USA) stanowią podobną siłę bojową – to tak na wszelki wypadek, gdyby UE chciała zanadto się wyemancypować spod kurateli USA i Wlk.Brytanii.

Rosja ma więc oczywiste prawo żądać opuszczenia obszaru d. Bloku państw UW przez wojska NATO i USA. Co daje jej to prawo? Otóż prawo to daje Rosji ten sam istotny czynnik, który występuje w polityce USA – Rosja także jest światowym mocarstwem militarnym i ma pełne prawo żądać, żeby wokół jej granic nie istniał jakikolwiek agresywny blok militarny i bazy wojskowe wrogich NATO i USA, więcej: ma prawo – a posiada również i możliwości militarne – żeby to żądanie wyegzekwować. Taka polityka Rosji w oczywisty sposób godna jest naszego poparcia, ponieważ jej postulaty wynikają z dążenia do utrzymania pokoju, nie są elementem projektowanej agresji i kolonizacji państw, jak ma to miejsce w przypadku USA i Wlk.Brytanii niosących światu na swoich czołgach zachodnie wartości i dobrobyt żydowskiego kapitalizmu. Wystarczy prześledzić historię od 1945r. i odpowiedzieć sobie na pytanie, ile militarnych agresji dokonał od 1945r. do dzisiaj ZSRR i Układ Warszawski, potem Rosja, a ile USA i NATO -?

Bezczelność i i hipokryzja syjonistycznych reżimów Zachodu i ich mediów zarzucających Rosji, a wcześniej ZSRR, imperialne dążenia nie znają granic. Dzisiaj szczególnie na tym polu wyróżnia się żydowski reżim IIIRP/Polin.

Zimna wojna została przez ZSRR i blok wschodni przegrana, czego przykre konsekwencje, nie wyłączając intensyfikacji wojny Zachodu z Rosją – ale wojny realizowanej do ostatniego Słowianina – ponosimy od 33 lat. Dlatego Rosja, osaczana przez bandycki Zachód niemal ze wszystkich stron, musi być dzisiaj bezwzględna i zdeterminowana, ponieważ nie ma już dokąd się cofać. USA nie zdecydują się na bezpośrednią, otwartą konfrontację z Rosją, ponieważ wynik takiej konfrontacji, w najlepszym razie, jest całkowitą niewiadomą – może z małym wyjątkiem: mogłyby zostać zniszczone decyzyjne centra żydowsko-anglosaskiej finansjery, co być może pozwoliłoby zawrzeć rozejm, a może nawet pokój. Pozwala to postawić tezę, że żądanie opuszczenia przez NATO i USA obszaru państw byłego bloku wschodniego Rosja może wyegzekwować siłą – bezpośredniej reakcji NATO i USA spodziewać się nie należy.

Jeśli Rosji udałoby się doprowadzić do wyjścia wojsk NATO i USA z Europy środkowo-wschodniej, z terytorium dawnego bloku państw socjalistycznych i dawnego Układu Warszawskiego – a jest to warunek konieczny tak dla zwiększenia bezpieczeństwa Rosji jak i Europy i dla utrzymania pokoju w Europie oraz pokoju światowego, czego władze Rosji są z całą pewnością świadome –, wtedy dopiero zaistnieją szanse na likwidację żydowskiego reżimu IIIRP/Polin, a także pozostałych reżimów dawnego bloku. 

Jest oczywiste, że w takiej sytuacji dalsze utrzymanie żydowskich reżimów w tej części Europy, czym zainteresowane są i będą USA i Wlk.Brytania, wymusiłoby znaczny wzrost kosztów ich funkcjonowania. Przestałaby obowiązywać ustawa 1066 (o „bratniej pomocy” wojsk i policji zachodnich państw dla utrzymania reżimu w IIIRP/Polin, w innych państwach istnieją podobne zapisy – https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1066), a więc reżim musiałby sam zatroszczyć się o rozbudowę swojego aparatu ucisku i o poprawę poziomu życia społeczeństwa, żeby niwelować jego niezadowolenie z pogarszających się warunków życia, co wprost przekłada się na niechęć do każdego reżimu. Realizowanie takiej polityki przez reżim w sposób naturalny przekładałoby się na powiększenie obszarów wolności – choćby tylko gospodarczych, a wiadomo, że wolność ekonomiczna implikuje pozostałe wolności. Zniknęłyby zbrodnicze idiotyzmy zachodnie, takie jak: zrównoważony rozwój, czyli depopulacja, walka z ociepleniem klimatu, czyli sztuczne ograniczanie rozwoju, a więc bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, itd. Stąd żydowski reżim IIIRP/Polin ze wszystkich swoich sił, a nie tylko ze względu na nakaz Waszyngtonu i Londynu, będzie walczył z Rosją (raczej ją prowokował) za każdą cenę zwłaszcza, że tę cenę płacimy my, a nie żydowski reżim. Jednak taka polityka prowadzona przez funkcjonariuszy reżimu IIIRP/Polin jest krótkowzroczna – winni przemyśleć rezygnację z prowokowania Rosji chyba, że rola ujadającego kundla jest rolą ich życia, lepsza już nigdy im się nie trafi.

Apel Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Zatem rysują się, na razie bardzo mgliście, szanse na likwidację żydowskiego reżimu i zrzucenie jarzma kolonializmu żydowsko-anglosaskiego – sytuacja staje się podobna do tej z okresu I wojny światowej, gdy w wyniku starcia zewnętrznych potęg militarnych Polska wróciła na mapę Europy. Należałoby tylko skutecznie dopilnować, żeby władza ponownie nie dostała się w łapy żydowskiej V kolumny – potrzebny jest silny polski nacjonalizm – https://programwps.wordpress.com/2016/05/15/dlaczego-nacjonalizm/.

Poniższy film ma już osiem lat, ale równie dobrze mógłby zostać nagrany wczoraj.

15 lat Polski w NATO – III RP na straży anglosasko-żydowskich interesów

(Żeby film móc obejrzeć YT żąda zalogowania)

Dariusz Kosiur

________________________

*

Bandycki charakter zbrodniczego NATO oraz władz IIIRP/Polin znakomicie oddaje pełna hipokryzji wypowiedź niejakiego A.Dudy:

Jako Prezydent RP chciałbym wyrazić swoje pełne poparcie dla operacji militarnej przeprowadzonej w nocy z czwartku na piątek przez amerykańskie siły zbrojne w Syrii.

Polska wspiera działania amerykańskiej administracji w tym zakresie – jako sojusznik USA, lecz także jako państwo solidarne z ofiarami wojny domowej w Syrii. (…)” – za: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,183,oswiadczenie-prezydenta-rp-w-sprawie-amerykanskiej-operacji-w-syrii.html


wiecej : https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/07/07/szanse-upadku-rezimu-iiirp-polin/

stanislav

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

4.41

liczba ocen: 34

 • Konstantin Siwkow za zwrotem w polityce Rosji

 • Panie Stanislavie...

  wśród winnych rozkładu świata wymienia pan żydo-Kościół katolicki (domyślam się, że chodzi o Kościół Rzymsko-Katolicki).
  Być może nie jest pan zorientowany (będąc raczej daleko do Kościoła), że ten prawdziwy Kościół Rzymsko-Katolicki, także jest okupowany przez te same siły które okupują świat (podobno nawet JPII zwrócił się kiedyś do Z.Brzezińskiego :"wybrał mnie pan...").
  Należy więc zdecydowanie odróżniać Naukę Kościoła, do różnych nauk innych, przypisywanych Kościołowi.
  W XX wieku w Watykanie "karty rozdawała" okupująca Kościół z zewnętrznym wsparciem (każdym) trójca (nieświęta) Bugnini, Vilot, Casarolli (być może zmieniłem pisownię ich nazwisk). To właśnie oni mają na sumieniu m.in podmianę papieża Pawła VI i związany z tym kolejny etap destrukcji Nauki Kościoła, a więc i samego Kościoła, ale i świata.

  Trudno prowadzi się dialog z osobą niewierzącą, ale proszę mi wierzyć, ten (niby) slogan "bez Boga ani do proga" prawdziwy jest WSZĘDZIE, także i w polityce.
  Przypomnę epizod z dawnego Związku Radzieckiego, gdy Stalin przyparty do muru przez Niemców, wysyła patriarchę na oblot samolotem całego CCCP z cudowną ikoną Matki Boskiej Kazańskiej.
  Wiemy z historii, że niemal niezwłocznie odwróciły się losy II wojny.

 • W latach '70 w Nowym Jorku...

  miało miejsce objawienie Matki Boskiej, Weronice Lucken, gdzie świat dowiedział się, że Pan Bóg użyje Rosji, jako miecza sprawiedliwości Bożej.
  Za co Pan Bóg wymierzy światu Jego sprawiedliwość?, czy aby nie za to:
  - produkowanie istot człekopodobnych, także przemysłowo w celach dalszego wykorzystywania do różnych celów.
  - przemysłowe zabijanie dzieci w łonach matek, także w celu pozyskiwania na żywo narządów
  - bestialstwo uprowadzania (ale i produkowania) dzieci do sadystycznych mordów rytualnych w celu pozyskiwania adrenochronu
  - bestialskie zdziczenie seksualnego wykorzystywania dzieci
  - zbrodnicza, perwersyjna oficjalna za przyzwoleniem społecznym demoralizacja już dzieci przedszkolnych
  - prawnie chronione zboczenia
  - itd, itd, bo można by jeszcze długo tak wymieniać.

  Jak pan uważa? długo jeszcze Pan Bóg będzie bezczynnie przypatrywać się temu zdziczeniu ludzi?

  Jak wiemy, świat ma szansę na uratowanie, jeżeli Rosja się nawróci na katolicyzm i wprowadzi oficjalnie Prawo Boże do prawa stanowionego.
  Czy aż tak trudno jest wprowadzić : nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż itd?

  • W latach '70 w Nowym Jorku...#Jan Paweł

   Przecież Rosja jest chrześcijańska. Dlaczego musi przejść na rzymski katolicyzm żeby mogła być narzędziem w rękach Boga? Czy Atylla był w ogóle chrześcijaninem by być nazwany biczem Bożym wobec hedonistycznego wręcz bezbożnego ówczesnego Watykanu?

   • W latach '70 w Nowym Jorku...#Jan Paweł#Bez nicka

    Rosja jest prawosławna, a więc obciążona grzechem odstępstwa od św Piotra. Pan Jezus powiedział do Piotra, że na nim zbuduje Kościół, więc każdy kto tego nie uznaje, sprzeciwia się postanowieniom Pana Jezusa.
    W Rosji carskiej zwierzchnikiem Kościoła był car. Jeden z nich w czasie Zaborów, na Jasnej Górze usunął z cokołu figurę Matki Boskiej i wstawił swoją.
    Czy Rewolucja Październikowa nie była karą dla Monarchii rosyjskiej?

    • W latach '70 w Nowym Jorku...#Jan Paweł#Bez nicka#Jan Paweł

     "Rosja jest prawosławna, a więc obciążona grzechem odstępstwa od św Piotra. "

     Św. Piotr był biskupem Antiochii, Antiochijski Kościół jest prawosławny.

  • W latach '70 w Nowym Jorku...#Jan Paweł

   Skoro sam, rzekomo "tworząc" człowieka wpisał bestialstwo w ludzkie geny, za cóż nas chce karać, za swoje winy? A ponieważ najpierw stworzył przyrodę, powinien wpierw sam zjeść jabłko z Drzewa Wiadomości Złego i Dobrego. Tymczasem nie dość, że z tej wiedzy nie skorzystał, to jeszcze pierwszych ludzi za nią ukarał. Osobliwą moralność ma pański Bóg Panie Pawle...a może w ogóle jej nie ma, jak większość ludzi, stworzonych podobno na Jego obraz i podobieństwo.
   Ps. Proszę wybaczyć drobną złośliwość, ale takie jezuickie pohukiwania wkurzają mnie w równym stopniu, co wróżbiarstwo Pana Opary o szprycowej zagładzie ludzkości. Celem nabrania dystansu polecam książkę "Wiara oświeconych" Władysława Witwickiego.

   • W latach '70 w Nowym Jorku...#Jan Paweł#Viridiana

    Z tymi bluźnierstwami przeciw Panu Bogu, to zachęcam do pójścia do Spowiedzi św.
    Czy Pani tego chce, czy nie, mój Pan Bóg jest także Pani Bogiem. Nie ma innego, cała reszta to demony lub ludzie im służący.

 • Zamach na premiera Japonii

  Dzisiejszy zamach na byłego premiera Japonii Shinzo Abe oznacza, że zwolennicy partii wojny, czyli sojuszu Japonii z USA-
  zmierzającej do wojny z Chinami i Rosją – przyspieszyli i zradykalizowali działania.

  • Zamach na premiera Japonii#stanislav

   Gdyby to był zamach na aktualnego premiera, pańskie wnioski byłyby zasadne. A tak mają one postać strzelania na ślepo.

 • "Wojna na Ukrainie jest szansą państw słowiańskich na likwidację żydowskich reżimów i zrzucenie jarzma

  żydowsko-anglosaskiego kolonializmu."
  ---------------------------------------
  Niestety - to jest odwieczny problem ludzkości - gdzie ogólna świadomość tego na skali upływającego czasu na danym terenie jest albo zerowa albo jest ona taka, że pozwala na przeciwdziałanie temu, szatańskiemu zjawisku. Ale to nie wszystko - bo bachury diabła są tak przebiegłe, że ową świadomość potrafią obrócić na swoją korzyść vide - pan Hitler, który służył Piekłu i jego ziemskim bachurom - pod pozorem mordowania szydowskiej biedoty.
  Wniosek?
  Należy pamiętać, że bachury diabła wszelakie sk***ysyństwa wyrządzają ludziom ich własnymi rękami - więc bez powszechnej świadomości tego, że na Ziemi istnieją bachury diabła - i co z tego wynika dla Kowalskiego, Nowaka, etc. i mnie - niepodobna ruszyć do przodu. Ta świadomość musi być globalna - bo czarci pomiot działa już globalnie. Jak ją wskrzesić aby była powszechna i globalna - to właśnie o to stara się wbrew swoim intencją - czarci pomiot - i tutaj mamy zawarta potęgę boską. Głód i zimno wielu ludziom da do myślenia - i być może ich wzrok skieruje z pustej michy i pustej butelki po browarze - we właściwą stronę. Jednak póki co - wszystko już było na tej Ziemi - a przecież to od nas - ludzi - zależy - czy ten świat podarowany nam przez Boga będzie ludzki czy szatański za sprawą czarciego pomiotu.

 • Upadek bananowej Polski może być bolesny.

  Wczoraj nad Wrocławiem widziałem krążące dwa Amerykańskie Chanuki takie helikoptery z dwoma śmigłami znane z wojny w Wietnamie.
  Polska dla amerykanów jest czymś takim jak Wietnam Południowy, jak Korea południowa
  jak republiki bananowe z Ameryki środkowej... czy jak Irak, Afganistan a w końcu Ukraina.
  Pachnie wojną w Polsce ...wojną na osłabienie Rosji wojną w interesach USA czyli globalnej mafii,, ,wojną tak jak wszystkie wojny USA nie liczącą się zupełnie z ofiarami po stronie cywilnej bananowych republik.

  Śmierdzi wojną a amerykańskie marionetki zainstalowane w Polsce głośno krzyczą o wojnie o zbrojeniach... chcą wojny bo ich nadzorcy chcą wojny (Korea, Wietnam, Jugosławia, Syria, Libia, Afganistan, Ukraina.... )
  Śmierdzi wojną w Polsce coraz bardziej.
  Tylko Putin może jakoś ogłupić globalną mafię i ją wypinkować z Europy bez wojny.
  Niemcy nie chcą wojny Ruskie nie chcą wojny to jest szansa ...
  ale mafia chce wojny w Europie by wzmocnić pozycję upadającego globalnego imperium.
  a jak mafia chce to mafia potrafi doprowadzić do wojny (stosowne prowokacje coraz grubsze aż do skutku)
  śmierdzi wojną w Polsce (na terenie Polski)

  • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar

   To, że te usraelskie marionetki zainstalowane w nierządzie warszawskim prą do wojny i to nawet bardziej niż ich parchaci mocodawcy jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki sporemu poparciu jakie ten nierząd ma w zdurniałym polskim społeczeństwie.
   Jest niestety wielu Polaków, którzy "myślą telewizorem", kochają upadlińców miłością nieodwzajemnioną oraz nienawidzą "ruskich" sami nie wiedząc dlaczego do tego stopnia, że godzą się na "paliwo za osiem zeta" oraz inflację co za chwilę zrobi z nich skończonych dziadów.
   Ale jeśli ktoś jest aż do tego stopnia bezdennie głupi, to faktycznie kiedy już ta wojna polsko-ruska wybuchnie i dostaniemy taki "wpierdol" jak może nigdy dotąd to wtedy parchy z nierządu powiedzą Polactwu - przecież sami tej wojny chcieliście. I tym stwierdzeniem będą bardzo blisko prawdy ...
   KST

   • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar#KST

    Masz jakaś konkretną propozycję co Polacy powinni zrobić.
    Bo marudzić jest łatwo ale coś zrobić w danych warunkach, trudniej.

    Polacy mogli wiele zrobić w latach 80tych (jak Białorusini) ..pogonić judzących żydów ..ale
    ambona im kazała słuchać judzącej żydowskiej agentury w tym słuchać JPII żyda zainstalowanego w Watykanie .

    Płonę z ciekawości ... co powinni dzisiaj Polacy zrobić i jak zrobić by to zrobili ????

    • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar#KST#Oscar

     A na jakiej podstawie twierdzi Pan, że JPII był żydem???

    • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar#KST#Oscar

     "słuchać JPII żyda zainstalowanego w Watykanie "

     Karol Wojtyła był tej samej narodowości co Św. Piotr?!

  • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar

   Co mają do wyboru nieświadomi Polacy, albo żydoodessańskie pachołki amerykańskie dążące do likwidacji europy, albo tuskowe schwaby jewrejsko depopulacyjne ? ..................................
   Oba te odłamy antypolskie mają jednak poklask wśród naszej telawizyjnej ciemnoty, światowa i odnowiona Mysia cenzura robi ludziom myślową eutanazję bez skalpela !
   Gdyby rosja celowo i z premedytacją starła się ze światowym żydo rządem to i tak większość ogłupionych tubylców, bo nie patriotów, świadomie poszłaby na Moskwę !
   moravitzky et consortes wy się wyżywicie, jak zwykle prawie wszystkie żydorządy nad Polakami, ja dzisiaj stoję wobec 20% inflacji, benzynie po 8 zł , podwyżce czynszu do 800 zł za 64 m2, gazu, prądu, żarcia itd. oraz bez mojej zgody na finansowaniu KOmika / ma już ok. miliarda $ na koncie / francuskie kraby wartości 7 mln euro jeden, ukry sprzedali rooskom po 120 tys. euro itd.
   Czy Wy jesteście tak zaślepieni, że nie widzicie jak Naród sprowadzacie do roli pariasów we własnym /?/ kraju kosztem fałszywej pandemii, nie naszej wojny i rui-nacji europy i Polski, gdzie wasza wrażliwość na Nasze problemy / jak żydo ukrowa władza może dbać o Polaków ? /, bo Polska to nie szwiat a żydointeresy !!!

   • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar#provincjał

    Putin jak sądzę przysięgał mafii że jej nie zaatakuje.
    To przecież mafia namaszczyła Putina do władzy po Jelcynie.
    Rosja Jelcyna był mafijną kolonią tak jak Polska solidaruchów.
    Tu nie mowy o swobodnym wyborze rządzących (wybory to teatrum dla gawiedzi.. a decyzje kogo gawiedź może wybierać a kogo nie podejmuje mafia)
    Mafia pozwoliła wybrać Putina i na pewno domagała się deklaracji Putina w zakresie interesów mafii (prościej żydów w Rosji)
    Putin nie został by namaszczony gdyby takiej obietnicy nie złożył.

    Putin jest jednak człowiekiem bardzo prawym.. złożonych obietnic dotrzymuje to dla niego sprawa honoru a nie jak dla żydów interesu.

    To moim zdanie jest powód że Putin tak starannie omija bezpośrednie ataki na mafię.
    Jak już wsadza jakiego żyda za kratki to za ewidentne udowodnione przestępstwa.
    To utrudnia wyzwolenie Rosji od mafii.
    bo mafię trzeba odsunąć od władzy profilaktycznie a nie tylko w przypadkach złapania za rękę na gorącym uczynku.
    Tak zrobił Gomułka w Polsce w 1968r.
    Putin nie jest Gomułką.
    Polsce potrzeba nowego Gomułki.
    Dzisiaj jeszcze ten "Gomułka" musi siedzieć w krzakach inaczej mafia go posprząta przy pomocy piątkowego samobójcy jak Leppera i wielu innych polskich patriotów.

    • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar#provincjał#Oscar

     Tylko, żeby new Gomułka nie miał znowu za żonę żydówkę ! ;)

   • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar#provincjał

    Rosyjski wywiad przeprowadził wielokierunkową operację, w wyniku której „czeczeńscy inwestorzy” kupili od ukraińskich żołnierzy amerykański system obrony przeciwrakietowej HIMARS do dalszych badań rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Wartość transakcji wyniosła około 1 miliona dolarów.
    https://twitter.com/abunin/status/1544975031171678210

    Jeśli to prawda to ŻADEN zaawansowany choć i tak już okrojony system wojskowy z zachodu już nie zostanie dostarczony.

   • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar#provincjał

    Testowany jest rosyjski karabin antydronowy LPD-801.
    Jest przeznaczony do tłumienia kanałów komunikacyjnych i transmisji danych z dronów, a także systemu nawigacji.
    https://twitter.com/RWApodcast/status/1545207515314638850

    https://www.tellerreport.com/news/2021-10-23-%22all-known-signals-are-suppressed%22–what-is-the-peculiarity-of-the-newest-russian-antidrone-gun.rklyD7T-LF.html

    Ta rzecz nazywa się „STUPOR”. Stupor to, zaawansowana rosyjska broń elektromagnetyczna przeciwko UAV (dronom), została po raz pierwszy użyta w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, poinformowało TASS źródło bezpieczeństwa. Jest piękny https://twitter.com/ralee85/status/1451310519214907396?lang=ar

  • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar

   Dokładnie. Z początkiem kwietnia jeszcze większą część doby było zimno, więc tylko wietrzyliśmy a prace ogrodowe wykonywało się rzadko, ale od 2 miesięcy 2 -3 x na dobę spokój zakłócają regularnie przelatujące nad naszą posesją samoloty. Lecą nisko, warczą głośno, świecą światłami i zastanawiam się, czy im tak wolno swobodnie latać gdzie popadnie, wkurwiając cywilną ludność i stwarzając dla nas zagrożenie? Przecież takie szmatławe żelastwo może spaść na mój dom albo do ogrodu, zatruwa powietrze, płoszy ptaki, sarny i zające a pożytku z niego żadnego nie ma.

  • Upadek bananowej Polski może być bolesny.#Oscar

   Raczej Chinooki,bo Chanuki to się raczej kojarzą ze świecami i pałacem pierwszego obywatela w kraju.

 • Kto i dlaczego nie lubił gen. Berlinga.

  Z książki Siwaka.
  Zawsze mnie zadziwiają zapiekła zajadła nienawiść rządów solidauchów do Berlinga , jego nieustanne opluwanie , deprecjonowanie , obsmarowywanie.
  Książka Siwaka prosto odpowiada na to pytanie..
  https://marucha.files.wordpress.com/2017/04/albin-siwak-trwale-slady.pdf

  oto wyjaśniający fragment
  I tak jest ze wszystkimi opluwanym w Polsce solidaruchów Polakami.
  Kryterium jest jedn... interes mafii żydowskiej.


  "W czasie lotu generał Berling, siedzący parę foteli przede mną, zaczął się rozglądać, aż po
  chwili wstał i podszedł do miejsca, gdzie siedziałem z generałem Czyżewskim. Podał nam
  rękę na przywitanie i spytał, czy może obok usiąść.
  - “Tak, siadaj” – odpowiedział Czyżewski – “To towarzysz Siwak” – przedstawił mnie
  Berlingowi.
  - “A tak, tak wiem” – powiedział Berling – “Podziwiam was, że nie boicie się tej sfory wrednych ludzi. Uważnie czytam wasze wystąpienia” – dodał Berling.
  “Czemuś od nich odszedł?” – spytał Czyżewski Berlinga, na co tamten odpowiedział:
  - “Za dużo tam cebuli”.
  - “Co ty mówisz? Cebuli nie jadają, perfumują się i co ty tam czujesz?” – drąży Czyżewski.
  - “Wacek, ja ci powiem tak. Żeby trzy razy dziennie brali prysznic i obleli się butelką
  francuskich perfum, to i tak Żyd z nich wyjdzie. Dlatego nie mogę z nimi siedzieć,
  rozumiesz?” – dodał Berling.
  - “Czy nie boisz się tak mówić?” – zastanawiał się Czyżewski.
  - “A co oni mogą mi jeszcze zrobić. Co chcieli to już zrobili. Zabić mnie chyba się boją” –
  dodał. Na platformie, z której oglądaliśmy wystawione pułki i przemarsz wojska, generał
  Berling trzymał się z nami. Tak samo w kasynie i w drodze powrotnej do Warszawy. Gdy po
  odejściu Berlinga, żegnałem się z Czyżewskim, ten stwierdził:
  - “Traf chciał, że rzeczywiście w tej grupie generałów, gdzie usiadł Berling, byli generałowie
  w większości pochodzenia żydowskiego”.
  Później widywałem Berlinga wiele razy, czy to w loży honorowej w Sali Kongresowej na
  różnych uroczystościach państwowych, czy w pochodach pierwszomajowych na trybunie.
  Zawsze zamieniałem z nim parę zdań i miałem wrażenie, że chętnie ze mną rozmawia. Raz
  byliśmy obaj wśród zaproszonych gości podczas wręczania awansów na wyższe stopnie
  generalskie i wtedy Berling spytał się mnie, czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak na razie
  to ludzie, którzy mają odwagę źle mówić o Żydach, nie wygrają tej batalii.
  Mówię mu, że tak.
  - “Ale ja, krytykując często kogoś, nie wiedziałem, że on jest akurat Żydem – tłumaczę -
  Po prostu denerwował mnie sposób, w jaki ten człowiek podchodził do racji stanu. Później
  dopiero od przyjaciół dowiedziałem się, że ten krytykowany przeze mnie człowiek to Żyd.
  Ale moim celem wcale nie było krytykowanie Żyda, tylko towarzysza partyjnego który
  swoimi decyzjami działał na szkodę Polsce.
  - ”Przecież na gębie nie mają gwiazdy Dawida i ja nie rozróżniam, kto Żyd, a kto Polak” –
  odpowiedziałem Berlingowi.
  - “To źle – stwierdził general – Poruszacie się po omacku, a wtedy łatwo samemu sobie nabić
  guza”.
  Wyjął wizytówkę i powiedział:
  - “Tu jest mój telefon i adres. Zadzwońcie kiedyś i wpadnijcie do mnie do domu”.
  Po paru dniach zadzwoniłem i zgodził się tego samego dnia mnie przyjąć. W domu generała
  olbrzymi pokój pełen był książek i pamiątek z wojny, cały stół i biurko zajęte przez arkusze
  papieru zapisane ręcznie. A gdy zauważył, że ciekawie oglądam te zapisane arkusze –
  powiedział:
  - “kończę i przerabiam to, co napisałem”.
  Usiedliśmy przy stole i żona generała, pani Maria, przyniosła herbatę. Berling trzymał
  filiżankę w ręku i długo mi się uważnie przyglądał. Gdy odezwał się, nie mówił mi “towarzyszu”, jak do tej pory.
  - “Panie Albinie, zaprzestań pan wojny z Żydami, bo oni tak to odczytują – powiedział – Pan,
  strzelając, jak sam mi o tym powiedział, nie wie nawet, że trafia w Żyda. Ale oni są święcie
  przekonani, że pan doskonale wie, kim oni są i robi to celowo. Tej wojny z nimi nikt z
  Polaków nie wygra, a ten problem, musi dojrzeć jak owoc nim spadnie z drzewa.
  ONI sami, bardzo pośpiesznie pracują, a przez swoją chytrość i pewność pracują na nowy
  holokaust, który wcale nie w Polsce wybuchnie. Szkoda pana, bo jeśli zechcą – a widać już,
  że chcą – to zniszczą pana. Pół Polski uwierzy w wersję, którą o panu puszczą, a panu nie
  starczy życia, żeby się z tego szamba wygrzebać. Po to poprosiłem pana na tą rozmowę. Ja
  swoje już przeszedłem i znam ich metody i sposoby niszczenia ludzi” – powiedział Berling.
  Siedzieliśmy jeszcze z pół godziny, ale generał już mało mówił. Byłem przekonany, że on ma
  rację, że toczę walkę bez perspektywy, bez cienia szansy, że ktoś publicznie przyzna mi rację,
  nie mówiąc już o zwycięstwie.
  Kolejna uroczystość, jaka miała miejsce w Sali Kongresowej, odbywała się już bez generała
  Berlinga. Na jego pogrzebie tych najważniejszych osób, dzierżących władzę, oczywiście nie
  było, bo uważali go za swego wroga. Wszak do wrogów na pogrzeby się nie chodzi, tylko
  wysyła sobie wiernych, żeby zobaczyli, czy rzeczywiście zakopali go porządnie i nie wstanie

  "

 • Kolejny fragment wspomnień Siwaka

  https://marucha.files.wordpress.com/2017/04/albin-siwak-trwale-slady.pdf
  Trzeba jednak przeczytać całość samodzielnie (powyżej link do luktury) .


  "Upłynęło trochę czasu i gdy byłem już członkiem biura politycznego i przewodniczącym
  Komisji Skarg i Interwencji, przyszła do mnie pani Maria, wdowa po generale Berlingu z
  synem Januszem.
  - “Panie Albinie, zaczęła swą sprawę – jak pan wie, mieszkamy w budynku dla wojskowych.
  Przysłali pismo, że mamy z synem opuścić ten lokal, ale dają nam nowe mieszkanie. Tyle że
  syn ma żonę i dwoje dzieci, a ja chciałabym mieć osobno malutkie mieszkanie. Pomóż pan
  nam, prosimy” – błagała wdowa.
  Zawsze, kiedy sprawa dotyczyła generałów, zasięgałem rady czy tylko informowałem o
  sprawie generała Jaruzelskiego, który z reguły kazał taką sprawę załatwiać pozytywnie.
  I tym razem tak zrobiłem. Generał Jaruzelski obarczył mnie przy tej okazji dodatkowym
  zadaniem:
  - “Sprawę trzeba oczywiście załatwić tak, jak oni sobie życzą, ale można by od razu załatwić i
  drugi problem. Berling od paru lat pisał pamiętnik, możemy się tylko domyślać, co tam było.
  Dobrze, żeby ten pamiętnik nie dostał się w niepowołane ręce. Spróbujcie tak załatwić,
  żebyście pożyczyli ten pamiętnik” – polecił mi generał.
  Szczerze mówiąc to ja sam miałem od dawna chęć dowiedzieć się, co general napisał. Sprawę
  mieszkaniową oczywiście załatwiłem tak, jak chciała jego rodzina, ale na temat pamiętnika
  nie miałem odwagi napomknąć. Czułem, że jak tylko pożyczą mi ten pamiętnik to od ręki
  będę go musiał oddać Jaruzelskiemu. Nie mógłbym tego zataić, bo przecież generał mógłby
  się dowiedzieć, że pożyczyłem pamiętnik i nie przekazałem w jego ręce. Myśl o tym, by
  przejrzeć notatki Berlinga nie opuszczała mnie jednak i cały czas myślałem o tym jak by je
  pozyskać do przeczytania. Sprawę ułatwiły mi pewne zdarzenia.
  Jednego dnia, gdy odjeżdżaliśmy samochodem spod Komitetu Centralnego, bo miałem jechać
  do Lublina na konferencję wojewódzką, w tym momencie przyszła pani Maria z kwiatami,
  aby mi podziękować. Mówię, że nie zabiorę tych kwiatów ze sobą, bo zwiędną i szkoda ich
  tylko.
  - “Ale odwiedzę panią w tym nowym mieszkaniu” – powiedziałem.
  Kazałem później oficerowi umówić się na tę wizytę, ale zaznaczyłem, żeby i syn był z nią
  wtedy w mieszkaniu. Gdy zajechałem z kierowcą i oficerem na miejsce, oboje już na mnie
  czekali. Zależało mi, by być podczas rozmowy bez świadków, więc wcześniej przeprosiłem
  kierowcę i oficera. Nigdy nie stosowałem takiej metody, żeby tych, co ze mną pracują
  wypraszać, gdy się spotykam prywatnie, chyba że druga strona sobie tego nie życzyła, wtedy
  tak. Zostaliśmy więc sami i zaczęliśmy rozmawiać jak im się żyje osobno.
  Zaczęli oboje mi dziękować i dawali do zrozumienia, że chcieliby jakoś wynagrodzić tak
  dobrze załatwioną sprawę.
  - “Pani Mario – mówię, pani mąż zapracował nawet na lepsze. Szedł na ratunek Warszawie, a
  właściwie ludności Warszawy, przekroczył Wisłę. Dał z siebie wszystko, narażając się w
  Moskwie”.
  W tym momencie pani Maria powie-działa:
  - “Gdyby pan wiedział, jakie mąż miał plany, co chciał zrobić, przekraczając Wisłę. Ale to, co
  planował nie pasowało Berii i Stalinowi do ich koncepcji politycznych. On chciał za wszelką
  cenę uratować te trzysta tysięcy młodych ludzi, którzy walczyli bądź przebywali wtedy w
  Warszawie”. - “Pani Mario, największą dla mnie nagrodą byłoby przeczytanie pamiętników
  męża. Czy moglibyście państwo mi je pożyczyć na tydzień?” – zapytałem.
  Ale nie odpowiedzieli ani tak, ani nie.
  - “Niech pan zadzwoni do nas za tydzień” – zaproponowali.
  Nie zdawałem sobie sprawy, w jak poważne kłopoty wchodzę przez te pamiętniki.
  Za tydzień, na posiedzeniu Biura Jaruzelski mówi: - “Myślałem, że uda się przy okazji
  towarzyszowi Siwakowi zdobyć te pamiętniki Berlinga. Trzeba je koniecznie od nich
  uzyskać, zaproponować za nie dużą cenę i kupić. Jeśli nie uda się ich wykupić to innym
  sposobem, ale trzeba je od nich zabrać”.
  I dalej mówił Jaruzelski o Berlingu:
  - “mógł w nich nieprzychylnie napisać o Związku Radzieckim za to, że go zdjęto z funkcji
  dowodzenia frontem nad Wisłą. Prawdopodobnie o wielu polskich generałach napisał źle, bo
  nie krył się z tym w rozmowach. Gdyby to ukazało się na Zachodzie, mielibyśmy duże
  nieprzyjemności z tego powodu. W tej sytuacji to zadanie powierzam Kiszczakowi i on musi
  znaleźć sposób, by je od nich dostać”.
  Zostało to przez Biuro Polityczne zaakceptowane, w tej sytuacji doszedłem do wniosku że nie
  uda mi się przeczytać tych pamiętników. Ale mądre przysłowie mówi, że jak coś ma wisieć to
  nie utonie. Tak też było i z tą sprawą.
  "

 • W związku ze wspomnieniami Siwaka.

  Perypetie pamiętnika Berlinga nasuwają mi skojarzenia z losami Jaroszewicza który tez
  pisał pamiętniki.
  Jak wiemy został zamordowany wraz z żoną a przedtem torturowany by coś wyznał...
  jakoś tak kojarzy mi się że szukano też pamiętników
  kto szukał i z jakimi motywami w kontekście wspomnień Siwaka staje się bardzo jednoznaczne.

  A Berling, Jaroszewicz (podwładny Berlinga) oraz ich otoczenia w tym Siwak tworzyli historię Polski.
  Tę prawdę zapisaną w ich pamiętnikach powinni znać wszyscy Polacy.

 • Może w tym leży problem...

  że ruch Solidarności nie tylko był inspirowany i opłacany przez USA, ale od początku sterowali nim tacy osobnicy jak Kuroń, Michnik, Modzelewski, których już na wstępie kopniakami należało odganiać od pozornie patriotycznej marionetki jaką ustanowili w osobie Wałęsy. A dzisiaj żydów od nieżydów potrafią odróżniać tylko bardzo nieliczni Polacy. Przy powołaniu jakiejkolwiek partyjki, oni zawsze wciskają się na pozycję lidera i zawsze po gorliwie nadstawianych plecach Polaków, żwawo wspinają się do koryta. Dopóki nie znajdzie Pan odpowiedzi dlaczego tak jest jak być nie powinno, może sobie tylko pomarzyć o wolnej Polsce.
  5* ode mnie.

 • Do JanaPawla

  re: Brednie na temat religii
  Nie wiem czy wolno przybrać sobie nicka pt. Jan Pawel, myślę ze to sprawa osobista ale zdumiewa mnie deklaracja wiary i równoczesne ...wprowadzanie w błąd kogokolwiek, posługując sie ...religią. Zapomnial Przykazanie: Nie ów fałszywego świadectwa n/t bliźniego swego...
  Przypominam, ze jestem katolikiem.
  Zdumiewa mnie takie bajdurzenie:

  "Rosja jest prawosławna, a więc obciążona grzechem odstępstwa od św Piotra. Pan Jezus powiedział do Piotra, że na nim zbuduje Kościół, więc każdy kto tego nie uznaje, sprzeciwia się postanowieniom Pana Jezusa.
  W Rosji carskiej zwierzchnikiem Kościoła był car. Jeden z nich w czasie Zaborów, na Jasnej Górze usunął z cokołu figurę Matki Boskiej i wstawił swoją.
  Czy Rewolucja Październikowa nie była karą dla Monarchii rosyjskiej?"
  Odpowiadam:
  1. Nigdy i nigdzie żaden papież nie oglosil schizmy w Kosciele Katolickim
  2. Nigdzie Pan Jezus nie wspominał o Watykanie ani o administracji koscielnej
  3. Kto ma jakiekolwiek prawo bardzo kawalersko interpretować "postanowienia Pana Jezusa"?
  4. Jakby Jan Paweł byl odrobine mądrzejszy, toby zapamiętał, ze po grecku "Piotr' znaczy 'opoka'! Nie ma to nic wspólnego z kultem jednostki np. Sw. Piotra. Widział oltarz sw. Piotra w Bazylice sw. Piotra? Nie widział!
  5. Gdyby Jan Paweł wiecej umiał i wiedział o Chrystusie- toby wiedział, ze Jezus pobierał nauki w Indiach, gdzie spędził ładnych pare lat.
  6. Gdyby Jan Pawel cokolwiek liznął historii Kosciola i Europy toby pamiętał taką zasade w katolickiej Europie: 'Cuius Regio, eius religio'.
  7. I gdyby Jan Pawel był , tyle razy co ja, w Watykanie i znal historie Kosciola Katolickiego - toby sie tak nie wygłupiał.
  8. I gdyby Jan Pawel spędził chociaż polowe tego czasu co ja, w Bibliotece Watykańskiej - toby teraz przepraszal wszystkich prawosławnych ... nie tylko Rosjan.

  Bog jest jeden. Ale interpretacji Cudu Tworzenia jest bardzo dużo.
  I tylko zydzi uwazaja , ze sa wybranym narodem.
  Bog stworzyl czlowieka. Gdzie pisze, ze Bog stworzyl Zyda?

  Mnie natomiast zdumiewa ogromna różnica miedzy katolikami we Wloszech czy na Filipinach i w Polsce! W Polsce nawet księża nawołują do mordowania ludzi a spoleczenstwo stalo sie bezbożne. Bardzo trudno spotkac polskiego katolika, ktory wierzy, ze ...nalezy kochac bkisniego swego i... nie zabijać!

  Szczytem prostactwa pana Jana Pawla jest stwierdzenie, ze 'Rewolucja Pazdziernikowa mogla byc karą dla Monarchii Rosyjskiej!
  A przepraszam, co Jan Pawel wie o monarchii rosyjskiej?

 • Wikipedia

  Tiamat – w mitologii babilońskiej bogini-matka, personifikacja słonych wód oceanu, należała do pierwszego pokolenia bóstw. Apsu – partner Tiamat – kojarzony był natomiast z wodami słodkimi.

  Tiamat była matką młodszej generacji bogów. Została zabita przez Marduka, który z jej przepołowionego ciała utworzył Ziemię i sklepienie nieba. Z jej głowy i piersi zostały stworzone góry, natomiast z jej oczu wypłynęły Tygrys i Eufrat[1].
  ---------------------------------------
  No i kto tu się porówna, kto się takiej odważy podskoczyć, toż to sama mądrość i samouwielbienie.
  Wszystko wie najlepiej, chodząca biblioteka watykańska.

  • Wikipedia#Oświat

   Widac, ze wiadomosci z Wikipedii maja wieksze znaczenie dla niedoinformowanych niz mitologia Sumerow.
   Szkoda.
   Akurat Tiamat byla symbolem awanturnictwa. gdzie sie pokazala zawsze byla draka i zamieszanie.

 • Komentarz autora tekstu, Dariusza Kosiura, zablokowanego na NowymEkranie24

  rzeczpospolitapolska
  8 lipca 2022 o 10:01
  Pod moim tekstem na nowyekran24.com pojawił się komentarz (poniżej jego fragment):
  ______________
  Jan Paweł

  wśród winnych rozkładu świata wymienia pan żydo-Kościół katolicki (domyślam się, że chodzi o Kościół Rzymsko-Katolicki).
  Być może nie jest pan zorientowany (będąc raczej daleko do Kościoła), że ten prawdziwy Kościół Rzymsko-Katolicki, także jest okupowany przez te same siły które okupują świat (podobno nawet JPII zwrócił się kiedyś do Z.Brzezińskiego :”wybrał mnie pan…”).
  Należy więc zdecydowanie odróżniać Naukę Kościoła, do różnych nauk innych, przypisywanych Kościołowi. …

  https://wps.nowyekran24.com/post/168589,szanse-upadku-rezimu-iiirp-polin-wojna-zachodu-z-rosja
  ______________

  Tego typu umysłowe kalectwo jest niestety charakterystyczne dla dużej części naszego społeczeństwa. Jest ono rezultatem indoktrynacyjnego terroru żydo-katolickiego Kościoła, który ustawił się na piedestale nietykalnej świętości, której nie obejmuje racjonalne myślenie, dzięki czemu „pasterze” tej instytucji mogą prowadzić swoje „owieczki” na skraj przepaści. Powiesz coś o Kościółku zgodnego z faktami, ale naruszającymi jego – czarcią – świętość i „masz już przechlapane”. Dyskusja z ignorantami jest stratą czasu, co najwyżej można im zadedykować poniższy obrazek:.....

  Więcej w komentarzach na https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/07/07/szanse-upadku-rezimu-iiirp-polin/